BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMI Ders Listesi

Mimarlık Doktora Programı " Mimari Tasarım "

Mimarlık Bütünleşik Doktora Programı "Mimari Tasarım"

Mimarlık Doktora Programı " Yapı Bilimleri"

Mimarlık Bütünleşik Doktora Programı " Yapı Bilimleri"

Mimarlık Doktora Programı " Koruma ve Restorasyon "

Mimarlık Bütünleşik Doktora Programı " Koruma ve Restorasyon "

Alan Dışı Seçmeli DerslerMimarlık Doktora Programı " Mimari Tasarım "

- Seçmeli Ders

MMR 501 - Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri
Bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma süreci, araştırma sorusu ve hipotez oluşturma, literatür taraması, içsel geçerlik ve dışsal genelleme, örneklem oluşturma teknikleri, etik standartlar ve yasal sınırlamalar, veri toplama teknikleri; gözlem, görüşme, anket, deneysel araştırma, veri analizi-istatistiksel analizler, kaynak gösterme, bulgu ve sonuç bölümü oluşturma, bilimsel yazım kuralları.

MMR 620 - Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri
Mimarlık- tasarım-kuram ilişkisinin seçilmiş kaynaklar üzerinden yapılacak anlatımlar ve seminerlerle sorgulanması.

MMR 689 - Yeterlilik Sınavı
Ders dönemlerinde alınan dersler ve bu derslerle ilgili konular

MMR 691 - Tez Önerisi
Mimarlık disiplini kapsamında olan araştırma konuları

MMR 697 - Doktora Tezi
Tez protokolünde belirtilen tez konusu.

Mimarlık Bütünleşik Doktora Programı "Mimari Tasarım"

MMR 682 - Seminer
Tez çalışmalarının kavramsal temelini oluşturmak için yapılan araştırmaların sunum ve tartışmaları

MMR 696 - Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar
Tez konusu üzerine yürütülen ve izlenen çalışmalar

Mimarlık Doktora Programı " Yapı Bilimleri"

MMR 650 - Yapı Bilimleri Çalıştayı
Yapı-çevresel etmenler ilişkisi; farklı ölçeklerdeki tasarım ve yapılabilirlikler üzerine uygulamalar; bilgiye ulaşım ve yorumlama pratiği; doktora öğrencilerinin konuları ile ilgili yapacakları araştırmaların yorumu, kuramsal bilgi aktarımı, yaptırılacak uygulamaların eleştirilmesi.

Mimarlık Bütünleşik Doktora Programı " Koruma ve Restorasyon "

MMR 670 - Koruma ve Restorasyon Çalıştayı

Alan Dışı Seçmeli Dersler

MMR 512 - Tasarım ve İletişim
İletişimin hızla geliştiği günümüzde, etkin görsel imaj yaratma çabasının tasarımda oynadığı rol; örneklerle iletişim ve tasarımda kullanılan kuramlar ve yöntemler; disiplinlerarası anlamsal çalışmaların ve günümüz tasarımlarında gelişen eğilimlerin incelenerek tasarımdaki iletişimsel ölçütlerin oluşumunun betimlenmesi; anlamsal çözümleme yapılarak, kültürel kodların ve tasarım-iletişim ölçütlerinin tasarıma iletilişini ve oluşan tasarım dilini araştırma.

MMR 513 - Tasarımda Gerçeklik ve Düşler
Tasarımın temsil ediş olarak, doğal olmayan ve düşsel bir varoluş olarak algılandığı ortamın etmenlerinin araştırılması; tasarımın oluşturduğu kimlik, ortaya koyduğu iletişim biçimi ve tasarım arasındaki ilişki; tasarım ürünü, ana tema, iletişim, gelişen ortam ve ortamın etkenleri; işlev ve temsiliyet arasındaki ilişkinin gerçekliği, görüntüye yansıtılışı veya sanatsal / şiirselliğine ilişkin örnek eserler.

MMR 514 - Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık
Kentsel ve mimari ölçekte okumalar ve araştırma; toplumsal yapı ve mekan ilişkisinin interdisipliner bir konu olarak çalışılması; araştırma konusuna ilişkin kuramsal bilgi.

MMR 515 - Konut ve Kültür İlişkisi
Kitap / makale okumaları ve kullanıcı profilleri farklı olan değişik niteliklerdeki konutlarda (gecekondular, kapalı konut yerleşimleri, yüksek apartmanlar gibi) kullanıcılar üzerinden yapılan araştırmalarla konut-kültür ve kimlik ilişkisinin sorgulanması.

MMR 517 - Mimarlık Tarihi ve Kuramı I
Mimarlık tarihinin, mimarlığın dünyadaki ve ülkemizdeki gelişim sürecinin sosyal, politik ve kültürel bağlamında ele alınarak değerlendirilmesi; mimarlık tarihi ve kuramlarının, mimarlık tarih yazımıyla ilişkili olarak tartışılması.

MMR 519 - Tarihi Yapıları Araştırma Yöntemleri
Tarihi yapıların restorasyon ve onarım öncesi restitüsyonuna yönelik araştırma yöntemleri; yapıların hukuki durumları ve koruma statüsü ile ilgili bilgilerine ulaşım; sit alanları ve koruma kuramları; yapıların bulundukları bölgenin tarihi, coğrafyası, arkeolojisi, geçirdikleri onarımlar, kullanım amacına yönelik olarak yapılan restorasyonlar hakkında arşiv çalışmaları, araştırma ve yöntemleri; seçilen tarihi yapıların incelenmesi ve değerlendirilmesi.

MMR 520 - Mimarlık Sanat ve Propoganda
Mimarlık ve sanatın, antik dönemden itibaren farklı inançlar, amaçlar ve ideolojiler için propaganda aracı olarak kullanılması; konuya ilişkin kuramsal bilgiler ve örnekleri; mimarlık, sanat ve siyaset ilişkisi; mimari eserlerde kullanılan imgelerin yanı sıra resim, afiş, fotoğraf, film, heykel vb. örneklemeler üzerinden kitle kültürü üzerindeki etkinin incelenmesi.

MMR 611 - Mimarlık Tasarım Çalıştayı
Çalışılan tez konularına ilişkin yapılan araştırma ve karşılaştırmalar ile elde edilen verilerin ve sonuçların sunulması, tartışılması ve özgün bir metine dönüştürülmesi.

MMR 612 - Mimarlık Araştırmaları
Mimarlıkta araştırma tekniklerine ilişkin kuramların okumalar, anlatımlar ve tartışmalarla tanıtımı; öğrenciler tarafından mimarlık-tasarım-planlama ile ilgili bir araştırma konusu tanımlanması, literatür araştırması ve alan çalışmaları (anket, ölçüm v.b.) yapılarak elde edilen bilgilerin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi ve yorumlanması.

MMR 614 - Mimarlık Tarihi ve Kuramı II
Bilişsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel bağlamda mimarlık bilgisi ve bir başlangıç aşaması olarak öncül mimarlar ve manifestolar.

MMR 617 - Mekanın Ekonomi Politiği
Mekânsal süreçlerin temelinde ekonomi-politik yapılanmanın oluşu; kapitalizmin kendine özgü koşulları çerçevesinde mekân üretimi ve organizasyonu; toplumsal ilişkiler temelinde mekân; mekân üretimi ve organizasyonuna ilişkin kavramlar; bu kavramlarla algılanan mekan arasındaki bağlantılar; konuya ilişkin makalelerin tartışılması ve araştırma konuları tanımlanması.

MMR 618 - Kentsel Tasarım
Okumalar ve örnekler üzerinden, Dünya’da ve Türkiye’de kent ve kentsel tasarım alanındaki gelişmeler ile toplumsal mekanın tarihsel olarak oluşumu ve dönüşümlerinin kültürel, sosyal, politik ve ekonomik anlamda karşılaştırılması ve tartışılması.

MMR 643 - Yapı Akusitiği Kuramı
İç mekanda ses ve yankı denetimi; mimari tasarımda akustikle ilgili olumlu ve olumsuz etkilerin değerlendirilmesi; tasarım aşamasında ve kullanım sürecinde alınması gereken teknik önlemler.

MMR 652 - Mimari Aydınlatma Teknikleri
Mimari tasarımda iç mekan aydınlatmasının olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi; çevre aydınlatması, görme, ışık denetimi v.b. konular ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

MMR 653 - İleri Renk Kuramı

MMR 661 - Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması
Doktora tezine ilişkin bir konu ile ilgili kaynakların, hukuksal statünün, ve ilgili kurumlardaki arşiv belgelerinin (harita, gravür, fotoğraf, olası restorasyon projeleri v.b.) araştırılması; elde edilenlerin incelenmesi sonucu edinilen bilgilere dayalı bir sentez oluşturulması.

MMR 676 - Kültürel Miras Yönetimi
Kültürel miras kapsamındaki kaynakların araştırılması, korunması, tanıtımı ve yönetilmesi; uluslararası ve ulusal kurumlar, yasalar ve kararlar; kültürel mirasın tanımlanması ve yönetimi ile ilgili kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar; kültürel miras ile kültür ekonomisi-endüstrisi ilişkisi (yurt içi-yurt dışı örneklerle arkeolojik ve kentsel sit alanları, örenyerleri, müzeler, mimari ve endüstriyel mirasa yeni işlev kazandırılması v.b. konular).

MMR 680 - Endüstriyel Miras ve Koruma
Endüstriyel miras ve endüstri arkeolojisinin tanımı, kapsamı ve amaçları; endüstriyel miras verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi; endüstriyel mirasın ve ilgili üretim süreçlerinin belgelenmesi; endüstri öncesine ait işliklerin ve erken endüstri dönemi anıtlarının özellikleri, korunmaları ve yeniden işlevlendirilmeleri; uluslararası örgütler ve kurumlar; örnek durumlar.