2016-2017 Lisans Ders Müfredatı (2015 girişli olup HAZIRLIK atlayanlar hariç, 2016 ve sonrası girişli öğrenciler için Müfredat) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Seçmeli Dersler | A Grubu

Seçmeli Dersler | C Grubu

Seçmeli Dersler | D Grubu

Seçmeli Dersler | B GrubuZorunlu Bölüm Dersleri

- Seçmeli Ders ( A Grubu)

ENG 122 - Temel İngilizce II

ENG 221 - Temel İngilizce III

ENG 222 - Temel İngilizce IV

ENG 321 - Temel İngilizce V

ENG 322 - Temel İngilizce VI

ENG121 - Temel İngilizce I
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri ve günlük rutinler gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

HIST 201 - Uygarlık Tarihi
Batı uygarlığının gelişimi siyasi, iktisadi, toplumsal ve dini sürekliliklere odaklanılarak değerlendirilir. Üç temel bölümleme yapılır. Antik Çağdan Ortaçağa, Ortaçağdan Modernitenin yükselişine, Modernitenin yükselişinden Modern Batı’ya. Bu bölümleme İlk uygarlıklar, İbraniler, Yunanlılar, Kent Devletleri, Hıristiyanlık, Modernite, tarihi etkileyen ve tarihten etkilenen insanlar, devletlerin yükselişi ve düşüşü, kısa ve uzun dönemli önemli olaylar, Batı’nın yükselişinin nedenleri gibi konu başlıklarını içerir.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

MATH107 - Temel Matematik I
Kümeler, sayılar, aralıklar, mutlak değer, üslü ve köklü ifadeler, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlikler, polinomlar, düzlemde koordinat sistemi, düzlemde doğru ve ikinci dereceden eğrilerin grafikleri, doğrusal denklem sistemleri, matrisler ve determinantlar.

MATH108 - Temel Matematik II
Fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritma fonksiyonları, Limit ve süreklilik, Türev, türevin uygulamaları, Belirli-belirsiz integraller, integral alma teknikleri, Alan ve hacim hesaplama.

MMR 101 - Mimarlıkta Temel Tasarım I
Tasarım deneyimi, kavram ve ilkeleri; bileşenleri şekil, çizgi, renk ve doku olan iki boyutlu tasarım; bu ögelerin yanı sıra, ışık, gölge ve yüzey plastisitesini içeren röliyef tasarımı; ve tüm bu ögelerle birlikte cisim, boşluk, kütle, ve uzam ögelerini yaratan üç boyutlu tasarım çalışmaları.

MMR 102 - Mimarlıkta Temel Tasarım II
Strüktürel ilke – biçim ilişkisi; insan ölçeğinde ve mimari ölçekte işlev – mekansal biçim ilişkisi; analizler ile elde edilen verilerin tasarlama bilgilerine dönüştürülmesi; karmaşık olmayan mimari tasarım konularında strüktür-mekan-işlev bütünlüğünün kurulması; topoğrafyanın mimari ve kentsel ölçeklerde tasarımın bir bileşeni olarak şekillendirilmesi.

MMR 103 - Mimari Anlatım Teknikleri I
Çizim araçları kullanılma esasları; çizgi ve yazı uygulamaları;geometrik şekillerin iki boyutlu çizim teknikleri; bir objenin iki boyutlu görünüşlerinin dik izdüşüm metodu ile çizilmesi; plan, kesit ve görünüş çizim teknikleri.

MMR 104 - Mimari Anlatım Teknikleri II
“Sayısal Grafik” kavramının tanımı, vektörel çizim mantığı ve disiplininin oluşturulması; Autocad programında 2D komutlarının mimari disiplin içinde örnek bir projenin tasarım ve çizim aşamalarında (plan, kesit ve görünüşler olarak) kullanılması.

MMR 106 - Maket Yapım Teknikleri
Maket yapımına yönelik olarak başta kağıt-karton türevleri olmak üzere değişik malzemelerin aşamalar halinde uygulanması.

MMR 111 - Mimarlık İlke ve Kavramları
Mimarlık disiplini ve mimari tasarımın kapsam, deneyim ve kavramları; biçim olgusu; biçimlerin davranış özellikleri, a.) bedensel, mekansal ve yüzeysel özellikleriyle ilgili algısal değerleri, görsel düzen ilkelerinin nasıl kullanıldığı, b.) strüktürel ilke ve sistemleri, c.) yerine getirdikleri işlevler; Antik Çağlar'dan günümüze tanımlanmış mimari dönemlerin mekansal organizasyon / tasarım ilke ve kavramları

MMR 122 - Mimarlık Tarihi I
Neolitik dönem ve sonrası gelişmelerle Hitit, Erken Dönem Mezopotamya, Mısır, Miken ve Minova medeniyetlerinde mimari; Antik Dönem Yunan, Helen ve Roma medeniyetlerinde mimari;Bizans ve Ortaçağ (Romanesk ve Gotik) mimarileri.

MMR 201 - Mimari Tasarım I
İnsan, fiziksel çevre ve sosyal çevre ilişkisini barındıran basit işlevli bir mimari tasarım projesi için, seçilen bir arazinin tarihsel verileri, topografik ve morfolojik durumunun çalışılması; stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, bireysel olarak bir mimari tasarımın geliştirilmesi.

MMR 202 - Mimari Tasarım II
Kent dokusu içerisinde, birden fazla işlevi barındıran konut ağırlıklı bir mimari tasarım projesi için, yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizleri yapılması; stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, bireysel olarak bir mimari tasarımın geliştirilmesi.

MMR 223 - Mimarlık Tarihi II
Selçuk ve Anadolu Selçuk mimarisi; Erken Dönem Osmanlı mimarisi; Rönesans, Barok ve Rokoko mimarileri; Klasik ve Geç Dönem Osmanlı mimarisi; 18.yy ortalarından 19.yy sonlarına kadar uluslararası mimari gelişmeler ve Türkiye'deki yansımaları.

MMR 224 - Mimarlık Tarihi III
Modern Mimarlığın temelleri ve 20. yy başından '70'li yıllara kadar olan uluslararası Modern akımlar ve yüzyılın son çeyreğinde yaşanan gelişmeler ile Türkiye'deki yansımaları.

MMR 231 - Statik ve Mukavemet
Vektörler; kuvvet kavramı; rijit cisimlerde denge; mesnetler; kafes sistemler; kesme kuvveti ve eğilme momenti; kirişlerde iç kuvvetler; ağırlık merkezi; atalet momenti gerilme ve şekil değiştirme durumları; çubuklarda basit ve birleşik mukavemet durumları; eğilme ve burulma etkileri.

MMR 232 - Strüktürel Davranış ve Analiz
Yapı bileşen ve elemanlarında gerilim tipleri ve strüktürel davranışlar; strüktürel sistem çeşitliliği: form aktif sistemler, vektör aktif sistemler, yüzey aktif sistemler, karma sistemler, şişme sistemler, yüksek yapı sistemler

MMR 253 - Yapım Bilgisi I
Yapı sistemleri, yapı-zemin ilişkisi, yapı-çevresel faktörler ilişkisi, taşıyıcı sistemler (yığma ve ahşap kâgir yapı, betonarme yapı, çelik yapı, ileri yapım yöntemleri), yapı ögeleri (duvarlar, temeller, döşemeler, merdivenler); farklı ölçeklerdeki tasarım ve yapılabilirlikleri araştırma ve uygulama.

MMR 254 - Yapım Bilgisi II
Çatı sistemleri, çözümleri ve detayları, kapılar, pencereler,giydirme cepheler, ıslak hacimler üzerine bilgiler; edinilen bilgiler bağlamında malzeme ve konstrüksiyon kararları; araştırma ve uygulamalarla 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 ölçeklerinde sistem ve nokta detaylarının elde edilmesi.

MMR 299 - Staj I (Topoğrafya) (6 AKTS)
Arazi (topoğrafya) ölçüm gereçlerinin kullanımı, ölçüm teknikleri ve uygulamaları (4 hafta).

MMR 301 - Mimari Tasarım III
İnsan ve sosyal çevre ilişkisini barındıran karmaşık işlevli bir mimari tasarım projesi için, yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizleri yapılması; stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, bireysel olarak bir mimari tasarımın geliştirilmesi.

MMR 302 - Mimari Tasarım IV
Binaların veya bina gruplarının ve kent ile ilişkilerinin farklı ölçeklerde eleştirel olarak analizi; karmaşık ve çok işlevli bina programlarının ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini içeren bir mimari tasarım projesi için, karmaşık işlevlerin, farklı strüktür, konstrüksiyon ve üretim biçimlerinin araştırılması; stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, bireysel olarak bir mimari tasarımın geliştirilmesi.

MMR 306 - Kentsel Tasarım Projesi
Seçilen bir kent parçasının farklı ölçeklerde analiz edilmesi ve tasarımının gerçekleştirilmesi; tasarımın oluşturulmasında farklı ölçeklerdeki karar alma süreçleri; kentle ilgili seçilen okumalarla kentsel tasarım dilinin oluşturulması.

MMR 311 - Kent Planlama İlkeleri
Kent'in ortaya çıkışı, farklı dönemlerde gelişimi; kentsel yaşam olgusu ve kenti oluşturan kullanım ve kullanım alanlarının ve etmenlerin mesleki terminolojisi; planlamanın kente yaklaşımı ve farklı kent parçaları ile kent bütününün planlama ilkeleri; kentsel çevreyi şekillendiren etmenler; kentsel kavramlar, veriler ve kentsel alanların iç yapıları; kentleşme ve planlama süreçleri.

MMR 331 - Strüktürel Tasarım I
Modellemesi yapılıp analize hazır sistemlerin, detaylı tasarımlarının yapılması; düğüm noktalarının çözülmesi; stabilite analizleri ve sonuç uygulama projeleri.

MMR 332 - Strüktürel Tasarım II
Yapı bileşen ve elemanlarında gerilim tipleri ve strüktürel davranışlar. Strüktürel sistem çeşitliliği: Form aktif sistemler, Vektör aktif sistemler, Yüzey aktif sistemler, Karma sistemler, Şişme sistemler, Yüksek yapı sistemler

MMR 381 - Fiziksel Çevre Denetimi I
İç mekanda ses ve yankı kontrolü ve tasarımda olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi; doğal ve yapay aydınlatmanın olumlu olumsuz yönlerinin tespit edilmesi ve aydınlatma şekillerinin tasarım amacı ile kullanılabilmesinin sağlanması; yapım ve kullanım aşamasında mimari projelerde alınması gereken teknik önlemler.

MMR 382 - Fiziksel Çevre Denetimi II
Doğal ve yapay çevre ve çevrenin insan üzerindeki etkileri. Doğal ve yapay enerji kaynakları. Tesisat bilgileri (temiz ve kirli su, ısıtma, aydınlatma) yapım ve kullanım aşamasında mimari projelerde yangına karşı alınması gereken teknik önlemler.

MMR 399 - Staj II (Şantiye) (10 AKTS)
Bir şantiyede yapı inşaatının değişik süreçlerine katılınarak elde edilebilecek bilgi ve deneyimler. (6 hafta).

MMR 401 - Mimari Tasarım V
Kentsel tasarım söylemleri ile yeni teknolojik imkanların ve çok boyutlu araştırmanın yer verildiği bir mimari tasarım projesi için, yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizleri yapılması; her öğrencinin kazanmış olduğu mimari tasarım birikimi ile bireysel olarak stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, işlev, mekânsal örgütlenme ve strüktür ilişkisi kurulan, özgün bir tasarım fikri ile geliştirilen bir mimari forma ulaşması ve 2 ve 3 boyutlu olarak sunması.

MMR 402 - Mimari Tasarım VI
Kentsel tasarım söylemleri ile yeni teknolojik imkanların ve çok boyutlu araştırmanın yer verildiği bir mimari tasarım projesi için, yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizleri yapılması; her öğrencinin kazanmış olduğu mimari tasarım birikimi ile bireysel olarak stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, işlev, mekânsal örgütlenme ve strüktür ilişkisi kurulan, özgün bir tasarım fikri ile geliştirilen bir mimari forma ulaşması ve 2 ve 3 boyutlu olarak sunması.

MMR 491 - Tasarım ve Proje Yönetimi
Tasarım, proje ve toplam kalite yönetimi, yasal yönetsel çerçeve bağlamında tasarıma etki eden faktörler, insan, fiziksel çevre, eylemler, kullanıcı gereksinimleri, sınırlamalar, seçim öncelikleri, değerlendirme kriterlerinin analizi ve organizasyonu; değerlendirme ve denetim.

MMR 499 - Staj III (Büro) (10 AKTS)
Bir mimarlık ofisinin değişik çalışmalarında bulunularak elde edilebilecek bilgi ve deneyimler. (6 hafta).

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II

Seçmeli Dersler | A Grubu

MMR 261 - Sayısal Ortamda Modelleme
3 boyutlu basit elemanlardan karmaşık elemanlara doğru modelleme teknikleri; tasarımın irdelenmesi ve geliştirilmesi; 2 boyutta yapılan tasarımların 3. boyutta ifadesi ve sunum tekniklerinin uygulanması.

MMR 262 - Sayısal Ortamda Görselleme
Mimari sunum amaçlı görsellerin Adobe-Photoshop yazılımı ile üretilmesi. (Production of 2-D architectural presentation material using the Adobe-Photoshop program.)

MMR 266 - Hücre Tabanlı Sunum Teknikleri
İki boyut- “raster” tabanında çalışan dijital araçların kullanımı ile mimari projelerin sunumu. (Presentation of architectural projects with the use of digital equipment that work at 2-D “raster” base.)

MMR 361 - Bilgisayarla İleri Sunum I
Mimari tasarımların bilgisayar programları yardımı ile görselleştirilmeleri.

MMR 362 - Bilgisayarla İleri Sunum II
Mimari tasarımların bilgisayar programları yardımı ile görselleştirilmeleri.

MMR 363 - Üç Boyutlu Mimari Animasyon
Üç boyutlu animasyonun gelişim aşamaları, kullanım alanları; animasyon tekniklerine ilişkin kavramlar ve uygulamalı çalışmalar; ışık ve kamera kullanımının animasyonda etkisi.

Seçmeli Dersler | C Grubu

MMR 392 - Yapılı Çevrede Yerel Yönetimlerin Rolü
Mimarlık ve kent politikalarının uygulanması sürecinde yerel yönetimlerin rolünün açığa çıkartılması; yerel yönetim yapılanmasının meslekle iletişimi; katılım, planlama, uygulama, yönetim, kent ekonomisi ve sosyal politikaların, mekânın biçimlenmesi ve organizasyonunun yerel yönetimlerle ilişkisi üzerinden aktarılması.

MMR 492 - Kentsel Tasarımın İnformel Hukuku
Kent ve yapı ölçeğinde yazılı olmayan kuralların ve düzenlemelerin çeşitliliği; planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerindeki fiili konular; gönüllülük, katılım, yaratıcılık, itiraz, arabuluculuk ve müzakere süreçlerinin verimliliğinin arttırılması.

MMR 493 - Konut Politikaları, Finansmanı ve Planlama İlkeleri
Konutun işlevleri ve tarihsel olarak değişimi; konut üretim süreci; konut talebini ve fiyatlarını belirleyen davranışsal özellikler;konut politikaları ve finansmanı; Türkiye’deki uygulamalar, kent, yakın çevre, site ve tek parsel düzeylerinde konut alanlarının planlanması.

MMR 494 - Çok-Disiplinli Projeler Yönetimi
Mimari büro yönetiminde yürütülen çok disiplinli mimari tasarım sürecinde, proje aşamalarına ve aktörlerine bağlı olarak izlenen yöntemler; farklı senaryolar üzerinden süreçlerin izlenmesi, süreç yönetimi için çözüm ve sistem önerileri geliştirilmesi.

MMR 495 - Yapılı Çevre Hukuku
Yapılı çevrelerin (bölge, kent, kır, mahalle, yapı, altyapı, v.b.) ölçek ve kapsamına göre yasal mevzuatlarının çeşitliliği; planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerindeki yasal konular; yapılı çevrenin yönetimi ile ilgili konular.

Seçmeli Dersler | D Grubu

MMR 312 - Mimarlıkta Deneyim ve Tasarım
Mimarlığın çok kültürlü, çok disiplinli ve çoklu etkileşim boyutlarının ters okuma yöntemiyle irdelenmesi; araştırma, analiz ve yorumlamalarla, deneyimleme ile tasarımın yerindeliğinin eleştirisi; bağlam ve eser kavramlarının örnekler üzerinden tanımlanması.

MMR 315 - Salon Yapıları
Salon yapılarında iç hacmin ve dışın tasarım süreci ; sahne mekân bilgisi; yapı fiziği ve salon çevre düzenini de kapsayan biçimsel / görsel düzeni.

MMR 316 - Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Kentsel dönüşüm uygulamalarının çeşitliliği ve kullanılan kurallar.

MMR 317 - Yaya Mekanı
Yaya mekanı tasarım ölçüt ve ilkeleri

MMR 318 - Kent ve Mimarlık
Kentle kurulan ilişkide, kültürel doğal ve tarihsel mirasın yerindelikleri üzerinden, mimarlık kültürünün farklı yöntemlerle deneyimlenmesi; deneyimlerin kalıcı hafızaya dönüştürülerek toplumla paylaşılması için kent ve mimarlık belleğinin açığa çıkartılması; kent içi rotalar ve bellek haritası oluşturulması.

MMR 322 - Çağdaş Mimarlık Akımları
1950 ve 60’larda Modernizm: Malzeme Modernizmi;BölgeselModernizm;Uluslararası Üslup; Geç Uluslararası Üslup; Brütalizm; Çağdaş İslam; Neo-Rasyonalizm;Metabolizm; Tarihselcilik ve Modernizm karşı duruşu; Post-Modernizm; anlamsal ve biçimsel arayışlar; Yeni tarihselcilik; Avrupa Post-Modernizmi; Mühendislik Modernizmi; Strüktüralizm; High-Tech; Sayısal Mimarlık, Dekonstrüktivizm; Yüksek ve Yeşil Kuleler; 1950 sonrası Türkiye Mimarlığı

MMR 323 - Mekansal Ütopyalar
Mimarlıktan planlamaya, modadan bilime hatta bilim kurguya kadar günümüz tasarım çizgisini şekillendiren hayali tasarımları, tasarlayanları, düşünenleri ve bazıları uygulanmış tasarımları yeniden ele alarak değerlendirme.

MMR 334 - Çağdaş Strüktür Sistemleri
Strüktür temel kavramları, ilkeleri, yapısal yükler ve strüktürel davranışlar, alternatif strüktürler, örneklerle strüktür incelemesi ve proje okuma, strüktürel ve yapısal uygunluk, alternatif strüktürel önermeler.

MMR 341 - Çocuk ve Mimarlık
Çocuğun yaratıcılığı ile mimarlığın yaratıcılığının buluşturulması; mimarlık öğrencisinin mekânları şekillendirişi sürecinde çocuğun doğrudan katılımcı olduğu ve farklı yöntemlerle sürdürülen bir mimarlık üretim sürecinin deneyimlenmesi.

MMR 343 - Gündelik Hayat ve Konut
Konut ve gündelik hayatın karşılıklı etkileşiminden hareketle, konutun mekânsal ve işlevsel özellikleri; kullanıcı profilleri farklı olan değişik niteliklerdeki konutlarda kullanıcılar üzerinden yapılan araştırmalarla konut-kültür ve kimlik ilişkisinin sorgulanması.

MMR 347 - Toplumsal Yapı ve Mekan İlişkisi
Kent ve mimarlık alanı ile mekân üretim ve organizasyonlarının toplumsal yapı ve toplumsal değişim süreci ile ilişkisi; Türkiye’de ve Batı’da kent ve mimarlık alanındaki değişimlerin, tarihsel süreç içerisinde ve mekânsal süreçler özelinde toplumsal ilişkiler zemininde karşılaştırılması; kitap bölümlerinden okumalar ve okumalara koşut sinema filmleri.

MMR 353 - Çağdaş Yapı Malzemeleri
Yapı-malzeme-tasarım ilişkileri; yapı malzemelerinin temel özellikleri; kompozit malzemeler; bağlayıcı malzemeler, çimento, alçı, kireç, doğal yapı taşları; beton; sıvalar, mozaik, metaller; doğal ahşap; yapay ahşap; toprak yapı malzemeleri; tuğla, kiremit, seramik, porselen, cam, plastikler; levhalar-kaplamalar, profiller, köpükler, dokumalar, yüzey bitirme malzemeleri; boyalar, vernikler, cilalar. mekanik ve fiziksel malzeme deneyleri.

MMR 355 - Çelik Yapılar
Çelik yapı kavramı, malzemesi, üretim biçimleri ve özellikleri, profil en kesitleri; çelik yapının üstün ve zayıf yönleri; birleşim elemanları; çelik yapı elemanları; dolu gövdeli ve boşluklu gövdeli kirişler, düzlem kafes kirişler, mesnetler ve düğüm noktalarının düzenlenmesi; çelik çerçeve oluşturma esasları, stabilite elemanlarını düzenlenmesi; çelik yapıda döşeme sistemleri; tasarım yöntemleri ve yönetmelikler; kaplama elemanları; büyük açıklıklı çelik yapılar; çok katlı çelik yapılar; hafif çelik yapılar.

MMR 371 - Enerji Etkin Yapı Tasarımı I
Sürdürülebilir enerji sistemleri. Yapılarda enerji kontrolü üzerinde çalışmalar yapılıp proje üzerinde değerlendirilecektir. Yapının çevresinden etkilenme faktörleri ve alınması gereken önlemler; mimari tasarımda uygulama.

MMR 372 - Enerji Etkin Yapı Tasarımı II
Sürdürülebilir enerji sistemleri. Yapılarda enerji kontrolü üzerinde çalışmalar yapılıp proje üzerinde değerlendirilecektir. Yapının çevresinden etkilenme faktörleri ve alınması gereken önlemler; mimari tasarımda uygulama. Hazırlanmış olan yarışma projesinin tamamlanıp uygulanabilir hale gelmesi sağlanacaktır.

MMR 373 - Tasarımda Çevresel Etkiler
Farklı kentsel yapılı çevrelerdeki planlama, tasarım ve uygulama süreçlerinde ele alınması gerekli bölgesel ve çevresel etkiler; örneklerle göz önüne alınması gereken özellikler .

MMR 374 - Ses ve Işık Tasarımı
Ses, akustik ve ışık konularında temel bilgiler; ses ve ışık ile ilgili bilgilere dayalı yapılan tasarımların uygulanması ve kullanıcı üzerindeki etkileri.

MMR 375 - Mimari Akustik Uygulamaları I
İç mekanda ses ve yankı kontrolü ve tasarımda olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi; doğal ve yapay aydınlatmanın olumlu olumsuz yönlerinin tespit edilmesi ve aydınlatma şekillerinin tasarım amacı ile kullanılabilmesinin sağlanması; yapım ve kullanım aşamasında mimari projelerde alınması gereken teknik önlemler.

MMR 376 - Mimari Akustik Uygulamaları II
İç mekanda ses ve yankı kontrolü ve tasarımda olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi; doğal ve yapay aydınlatmanın olumlu olumsuz yönlerinin tespit edilmesi ve aydınlatma şekillerinin tasarım amacı ile kullanılabilmesinin sağlanması; yapım ve kullanım aşamasında mimari projelerde alınması gereken teknik önlemler. Hazırlanmış olan yarışma projesinin tamamlanıp uygulanabilir hale gelmesi sağlanacaktır.

MMR 422 - Mimari Çözümleme Yöntemleri
Mimarlığın tasarımı etkileyen etmenlerle nasıl bir yöntem izlenerek elde edileceği; çok kültürlü, çok disiplinli ve çoklu araştırma yöntemleri ve problem çözme yöntemlerinin kullanılması; görsel anlatım ve doğrudan deneyimleme ile tasarım eleştirisi; süreç, strüktür, işlev, biçim, yaratıcılık, bağlam ve eser kavramlarının örneklerle tanımlanması.

MMR 433 - Yüksek Bina Tasarımı ve İnşası
Yüksek binalarda yapısal kuvvetler ve yeniden yönlendirilmesi; alternatif strüktürler; örneklerle strüktür incelemesi ve proje okuma; strüktürel uygunluk; alternatif strüktürel önermeler.

MMR 442 - 20. Yüzyılda Mimarlık ve İnsan İlişkisi
Kişi için tasarım kavramlarının, toplum için mimari anlayışı çerçevesinde tanıtılması; 20. yüzyıl Avrupa'sı mimarlarının bu anlayışa ilişkin düşünsel ve pratik söylemleri.

MMR 443 - 20 Yüzyılda Mimarlık ve Toplum söylemi
Toplum ve mimarlık ilişkileri bağlamı; 20. yüzyıl Avrupa mimarlarından örneklerle toplum ve mimarlık ile ilgili kavramsal yaklaşımlar ve mimarlık üretimleri.

MMR 444 - Tarihi Mekanların Analizi
Antik dönem, Avrupa ve Türk- İslam dünyasından seçilen tarihi mekanların gelişimi; yapıların işlevlerinin mekana yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; konut ve yerleşimlerin sosyal ve coğrafi etmenlerle birlikte gelişimi;seçilen yapıların siyasi, sosyo-kültürel, doğal etkenler ile şehir tarihi, mimari ve sanat tarihi açılarından mimari özellikleri. Ön koşul: MMR 221 Mimarlık Tarihi I ve MMR 222 Mimarlık Tarihi II

MMR 445 - Tarihi Kentlerde Mekan
Anadolu’daki tarihi kentlerin topoğrafya ile bağlantılı olarak kuruluşu ve gelişimi; Antik dönemden günümüze kadar siyasi, sosyo-kültürel, doğal etkenler ile şehir tarihi, mimari ve sanat tarihi açılarından geçirdikleri değişimler; seçilecek tarihi kentlere dönemsel özellikleri inceleme gezileri yapılması.

MMR 446 - Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan
Antik dönem ve Türk-İslam dünyasında ticaret kavramı ve gelişimi; Anadolu ticaret yollarının kentlere ve mimariye etkileri; küçük el zanaatkarları ile tacir ayrımının mekana yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; bölgelerarası ticaret ile kentteki üretimi birleştiren bedestenin özellikleri ve çevresindeki hanlar, çarşı ve diğer yapılarla bağlantıları; Anadolu ile Avrupa arasındaki ticaretin etkileşimleri.

MMR 447 - Ankara'da Kamusal ve Özel Alan
“Kamu”, “kamusal alan”, “özel alan” kavramları; Ankara kentinde yer alan kamu yapıları ve alanları ve tarihsel gelişimleri; “yarı-kamusal alan” kavramı; “özel alan” çerçevesinde Ankara’da modern konut yaşamı.

MMR 482 - Mimari Kalıtı Koruma
Koruma ile kültür mirası kavramları; kültür mirasının korunmasına ilişkin kuram, teknik ve süreçler; tarihi yapıların restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması; yenilenme ve işlev değiştirilmesi için yeniden tasarıma yönelik kuramsal ve uygulama bilgisi; çağdaş koruma kuramı ve teknikleri; alan çalışması yapılarak proje hazırlanması.

Seçmeli Dersler | B Grubu

MMR 212 - Çevresel Etik ve Estetik
Doğal ve insan yapısı çevrelerin yaşanılan deneyimlerine ilişkin estetik değerler; çevresel sorunlar, kaygılar ve etik sorumluluklar.

MMR 214 - Soyutlama Teknikleri II
Mimarlık ve diğer görsel tasarım dallarında, bilinenden bilinmeyene, dışsaldan içsele, zihinsel açılımlar, girişimler, şekiller oluşturulmasının teknikleri.

MMR 215 - Peyzaj Tasarımına Giriş
Peyzaj mimarlığı tasarımının, mimari tasarımla bütünleşikliğini sağlayan ana kavramlar.

MMR 216 - Vaziyet Planı İlkeleri
Mimari tasarımda vaziyet planlamasına çeşitli yaklaşımlar ve planlama tekniklerinin mimari tasarımda uygulanmaları.

MMR213 - Soyutlama Teknikleri I
Mimarlık ve diğer görsel tasarım dallarında, bilinenden bilinmeyene, dışsaldan içsele, zihinsel açılımlar, girişimler, şekiller oluşturulmasının teknikleri.