Bütünleşik Doktora Başvuruları

BAŞVURU KOŞULLARI

a. Bütünleşik doktora programına lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir.
b. Adaylar aşağıda belirtilen, dört yıllık lisans programlarından bir tanesini bitirmiş olmalıdır:
      - Mimarlık
      - İç Mimarlık
      - Peyzaj Mimarlığı,
      - Endüstri Ürünleri Tasarımı
      - Kentsel Tasarım
      - Şehir ve Bölge Planlama ve
      - Mimarlık ABD Akademik Kurulu’nun belirleyeceği diğer bölümler

c. Doktora programına lisans diploması ile başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalaması en az 3.00/4.00 (veya eşdeğer) olmalıdır.
d. Doktora programına başvuran adayların ALES, GRE, GMAT veya eşdeğer sınavlarının puanları, FBE tarafından belirlenen (sayısal veya eşit ağırlık) taban puanlarına eşit ya da üzerinde olmalıdır.


Minimum ALES ve GRE Puanları:
ALES Sayısal/Eşit Ağırlıklı Standard Puan: 60 (Yüksek Lisans Diploması ile başvuranlar)
ALES Sayısal/Eşit Ağırlıklı Standard Puan:80 (Lisans Diploması ile başvuranlar)
GRE (Quantitative) Puan: 650

İngilizce Seviye Yeterlik sınırları aşağıda verilmiştir:


Sınav Türü                                                                           Minimum Puan   

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ( YÖKDİL)          80  (Geçerlik süresi 5 yıldır.)

TOEFL(IBT)                                                                          85, Kompozisyon en az 20  (Geçerlik süresi 2 yıldır.) 

CPE                                                                                   B/A

CAE                                                                                   B/A

PTE Akademik                                                                     70/90

IELTS (Her bölümden en az 5,5)                                               7

YDS puanının alındığı sınav, başvuru tarihinden en fazla beş (5) yıl önce yapılmış olmalıdır. Atılım İngilizce Yeterlilik Sınavı ve TOEFL iBT puanlarının alındığı sınavlar ise başvuru tarihinden en fazla iki (2) yıl önce yapılmış olmalıdır.
Doktora programına başvuran adaylar, YÖK tarafından kabul edilen bir Yabancı Dil (İngilizce) Değerlendirme Sınavından, FBE tarafından belirlenen taban puanına eşit ya da üzerinde puan almış olmalıdır.
 

MİMARLIK DOKTORA Programına başvuru koşullarını ayrıntılı öğrenmek için MİMARLIK DOKTORA EABD Başkanlığına başvurabilirsiniz.
e-posta: perihan.gunay@atilim.edu.tr
Telefon: 0312 586 8508
 
Bilimsel Hazırlık Programına Kabul Edilen Doktora Aday Öğrencileri
Doktora programına, “Öğrenci Kabul Koşulları” bölümünde açıklanan disiplinlerden aday kabul edilmektedir. Mimarlık ve İç Mimarlık dallarından gelenler doğrudan programa kabul edilirken, mimarlık temel alanı içindeki diğer alanlardan veya alan dışından gelen öğrenciler “Mimarlık ABD Akademik Kurulu”nun belirleyeceği bilimsel hazırlık programına tabidir. 
Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora programı aday öğrencileri Fen Bilimleri Enstitüsünün kayıtlı öğrencisi olma konumunda olup, Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. Öğrencilerin, aday konumundan doktora öğrencisi konumuna geçebilmeleri için, ön-koşul olarak belirlenen derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.Bilimsel hazırlık programı, Mimarlık Bölümü Lisans Programı içinden seçilecek altı dersten oluşacaktır.

BAŞVURU

Programa Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler:

1. Başvuru formu doldurulmalıdır.
2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Lisans ve Yüksek Lisans birlikte) aslı ya da onaylı fotokopisi(Türkiye dışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir).
3. Not Döküm Belgelerinin (Lisans ve Yüksek Lisans) aslı.
4. En az iki adet, kapalı zarf içinde referans mektubu,
5. Başvuru yapan aday tarafından yazılmış ve imzalanmış niyet mektubu,
6. Özgeçmiş ve (varsa) yayınlarının listesi,
7. İngilizce Yeterlik belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL veya eşdeğer sınav),
8. ALES (veya eşdeğer sınav) sonuç belgesi,
9. Başvuru Ücreti Dekontu.

Başvurularda belgelerin tamamı teslim edilmek zorundadır.

Güz

27.06- 11.07.2016 ve 01- 19.08.2016  Güz 2016 (2016-2017/ I) dönemi için doktora başvuru tarihleri

18.07- 08.09.2016 10:00 Doktora Programları için Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (Hazırlık Okulu)

20.07- 19.09.2016  İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı

12.07- 23.08. 2016  Doktora başvurularının Enstitü tarafından EABD Başkanlıklarına iletilmesi için son gün

14.07- 02.09.2016 10:00 Doktora Programları Mülakatları (EABD Başkanlıkları)

14.07- 02.09.2016 Doktora kabul/red sonuçlarının; EABD Başkanlıklarınca aday öğrencilere bildirilerek, sonuçların Enstitüye iletilmesi için son gün

20- 27.07.2016 ve 19- 20.09.2016 Kesin kayıt için gerekli evrakların Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslimi. (Kesin kayıt için gerekli evraklar süresi aşılmaksızın eksiksiz bir şekilde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Ayrıca başvuru sırasında fotokopileri verilen tüm evrakların asılları ya da aslı gibi onaylı kopyaları da teslim edilmelidir).

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1.     Askerlik durum belgesi

2.     İkametgah ilmuhaberi (Muhtarlıklardan temin edilecektir)

3.     Nüfus cüzdanı örneği (Muhtarlıklardan temin edilecektir)

4.     4 adet fotoğraf

 

15.07- 05.09.2016      Enstitünün; yüksek lisans kabul/red sonuçlarını evrakları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne teslimi için son gün

19-20.09.2016

Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları:

Doktora Programları danışmanlarıyla görüşme,

Öğrenim ücretini ödeme,

Saptanan öğrenim ücretinin yatırılarak http://sis.atilim.edu.tr/ adresinden ders seçiminin yapılması,

Ders kayıt işlemlerinin tamamlanması; seçilen derslerin danışmana onaylatılarak ders kayıt formunun öğrenci ve danışman tarafından imzalanması. 

 

Programa başvuru için gerekli olan belgeler

 

1.     Başvuru Formu doldurulmalıdır.

2.     Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Lisans ve Yüksek Lisans birlikte) aslı ya da onaylı fotokopisi (Türkiye dışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir).

3.     Not Döküm Belgelerinin (Lisans ve Yüksek Lisans) aslı.

4.     En az üç adet, kapalı zarf içinde referans mektubu,

5.     Başvuru yapan aday tarafından yazılmış ve imzalanmış niyet mektubu,

6.     Özgeçmiş ve (varsa) yayınlarının listesi,

7.     İngilizce Yeterlik belgesi (YDS ,TOEFL veya eşdeğer sınav),

8.     ALES (veya eşdeğer sınav) sonuç belgesi,

9.     Başvuru Ücreti Dekontu.

Başvurularda belgelerin tamamı teslim edilmelidir.

 Başvuru Belgelerinin Teslim Adresi:

 

T. C. Atılım Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi C Binası Oda No: 311
Kızılcaşar Köyü, İncek
06836 Ankara/Türkiye

 

Telefon: 0312 586 8700
İdari: ozgur.sogukpinar@atilim.edu.tr
 
www.fbe.atilim.edu.tr
        
 

 
ÜCRETLER 


BAŞVURU ÜCRETİ

Mimarlık Doktora Programına başvuru harcı 100 TL'dir. Ücretin aşağıdaki banka hesabına yatırılması ve makbuzun başvuru dosyası ile birlikte iletilmesi gerekmektedir.
Başvuru ücreti yatırılacak banka şubesi ve hesap numarası:

 

TL Hesabı-

DolarHesabı

Banka

DenizbankBaşkentKurumsal Şubesi-3010

HesapNumarası

280 3832-368

280 3832-369

IBAN

TR420013400000280383200080

TR150013400000280383200081


DÖNEM KAYIT ÜCRETLERİ: 

Türk Öğrenciler      
Doktora 40.500 TL   16.200 $
1.dönem 12.000 TL   2,5
2.dönem 9.500 TL   40.500 TL
3.dönem 9.500 TL    
4.dönem 9.500 TL    
Uzatma Ücreti dönemlik( Program ücretinin %15'ini) 6.075 TL    
       
Program ücreti yüksek lisanstan sonra başlayan öğrenciler için 8 dönem,  
lisanstan sonra başlayanlar öğrenciler  için 10 dönemi kapsar.    
Bilimsel hazırlık,özel öğrencilik,izinli sayılma,kayıt yenilememe,devamsızlık vb.durumlar   
bu süreye dahildir.      
Bu süre içerisinde programı tamamlayamayan öğrenciler takip eden her dönem için  
program ücretinin %15'ini öder.      
Süresinden önce programı tamamlayan,bir kısım derslerden muafiyet hakkı elde eden öğrenciler  
program ücretinin tamamını öderler.      
       
Yabancı Öğrenciler ( Program Ücreti )      
Doktora 20.000 $    
1.dönem 6.500 $    
2.dönem 4.500 $    
3.dönem 4.500 $    
4.dönem 4.500 $    
Uzatma Ücreti dönemlik( Program ücretinin %15'ini) 3.000 TL    
       
Program ücreti yüksek lisanstan sonra başlayan öğrenciler için 8 dönem,  
lisanstan sonra başlayanlar öğrenciler  için 10 dönemi kapsar.    
Bilimsel hazırlık,özel öğrencilik,izinli sayılma,kayıt yenilememe,devamsızlık vb.durumlar   
bu süreye dahildir.      
Bu süre içerisinde programı tamamlayamayan öğrenciler takip eden her dönem için  
program ücretinin %15'ini öder.      
Süresinden önce programı tamamlayan,bir kısım derslerden muafiyet hakkı elde eden öğrenciler  
program ücretinin tamamını öderler.      

Kayıt Ücreti  Yatırılabilecek Banka Şubesi Ve Hesap Numaraları:

 

TL Hesabı

Dolar Hesabı

Banka

DenizbankBaşkentKurumsal Şubesi-3010

HesapNumarası

280 3832-368

280 3832-369

IBAN

TR420013400000280383200080

TR150013400000280383200081


T.C. Uyruklu veya T.C. Uyruklu olmayan öğrenciler için kayıt ücretleri değişmemektedir.
 
Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerinde “Burslar ve İndirimler” bölümünde belirtilen koşulların sağlanması halinde indirim yapılabilmektedir.
 

PROGRAM DERSLERİ
Program, bir çekirdek ders listesinden başlayarak üç odak alanı üzerinde yoğunlaşmaktadır:

1.    Mimari Tasarım,
2.    Yapı Bilimleri (özellikle akustik, renk ve aydınlatma, ekolojik tasarım, malzeme),
3.    Koruma ve Restorasyon.


1.KREDİ SAYILARI, ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER 
MABD Doktora Programı, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 240 kredi, lisans derecesi ile başvuranlar için 292,5 kredilik ders ve araştırma çalışmalarını kapsamaktadır. Kredilerin dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Mimarlık Doktora Programı Kredileri

 

Y.Lisans Diploması ile kabul edilenler

Lisans Diploması ile kabul edilenler

Dersler

60

112,5

Derslerin Dağılımı

Çekirdek Grubu

15

52,5

Odak Grubu

15

15

Seçmeli

30

45

Yeterlik Sınavı ve Jürisi

30

30

Tez Önerisi

30

30

Tez Çalışması I

30

30

Tez Çalışması II

30

30

Tez Çalışması III

30

30

Tez Jürisi ve Savunması

30

30

TOPLAM

240

292,5

 

Mimarlık Doktora programı kapsamında alınacak dersler aşağıda listelenen üç farklı gruptaki derslerden oluşmaktadır:
1.     Çekirdek Dersler: Disiplinler üstü temel bilimsel konuları ve mimarlığın konularını içeren dersleri kapsar.
2.     Odak Alan Dersleri: Doktora programı içinde tanımlanan üç odak alanına (Mimari Tasarım, Yapı Bilimleri ile Koruma ve Restorasyon odak alanları) ait derslerden oluşur.
3.     Seçmeli Dersler: Çekirdek Dersler ve Odak Alan Dersleri dışında, hazırlanacak doktora tezi konusuna odaklı belirli konuları içeren derslerin yer aldığı gruptur.
Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin alması gereken toplam 60 kredilik ders ile Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin alması gereken 112,5 kredilik ders yukarıdaki üç farklı ders grubundan, tez danışmanının önerisi, Mimarlık ABD Akademik Kurulu’nun onayı ile belirlenir. Tez danışmanının atanmadığı durumlarda MABD Başkanı öğrencinin çalışmak istediği konuyu da göz önüne alarak öğrenciye danışmanlık yapar.
Mimarlık Doktora programında derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, “Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre yeterlik sınavına (MİM 690 Yeterlik) başvurur. Yeterlik sınavı ve jürisinde başarılı olunması durumunda tez çalışmasına başlanır. Tez çalışması kapsamında doktora adayları ilk dönem tez önerisi (MİM 691 Tez Önerisi),  üç dönem tez çalışması (MİM 692 Tez I, MİM 693 Tez II, MİM 694 Tez III)  ve bir dönem tez jürisi (MİM 699) olmak üzere beş dönem kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışmasının beş dönemden daha kısa sürede bitmesi durumunda aynı dönemde birden daha çok sayıda çalışmaya, tez danışmanının önerisi MABD Başkanının onayı ile kayıt yapılabilir